Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΘ» (13/3/2023)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  γάλακτος ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένου και ομογενοποιημένου (πλήρους),  διάρκειας 7 ημερών, σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ., για τους 409 δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) των Κεντρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/8-6-2019) καθώς και την τροποποίηση της 87669/2019 (ΦΕΚ 4584 Β΄/13-12-2019).         
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 15000000-8 _ ΤΡΟΦΙΜΑ
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (73.948 λίτρα).
Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 149.990,81€,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%  (132.735,23€, άνευ Φ.Π.Α. 13%), τμήμα του οποίου, προϋπολογισμού 29.996,87€ με Φ.Π.Α. (26.545,90€ άνευ ΦΠΑ), θα ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 10 του ν.4412/2016 (Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016) για προμήθεια ποσότητας 18.486 λίτρων γάλακτος, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 119.993,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (106.189,33€ άνευ Φ.Π.Α. 13%) για προμήθεια ποσότητας 73.948 λίτρων γάλακτος.
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται  σε  10 μήνες ή έως εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας των 73.948 λίτρων γάλακτος.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2023-2024 pdf 1196 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS