Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (29/12/2022)

Επαναληπτική διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά κωδικό είδους).
 
Προσφορές υποβάλλονται ανά κωδικό προσφερόμενου είδους για όσους κωδικούς επιθυμούν οι οικονομικοί φορείς ή και για το σύνολο των κωδικών με την υποχρέωση η προσφορά των οικονομικών φορέων να καλύπτει το σύνολο της ποσότητας των τεμαχίων των προσφερόμενων κωδικών ειδών της παρούσας Πρόσκλησης.
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (10.155,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (8.190,00 € άνευ Φ.Π.Α.).
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, γραφείο 3, έως τη Πέμπτη 05 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2313 319260 (για τεχνικά θέματα) και 2313 319135 (για λοιπά θέματα).
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΕΠΑΝΑΛ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.-ΑΝΤΑΛΛ. pdf 409 KB 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝ.ΣΥΜΜΟΡΦ. generic 14 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡ.ΑΝΑΛ.-ΑΝΤΑΛΛ. generic 18 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_01_12_klirosi_derma

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS