Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : “Προετοιμασία φακέλου Διαπίστευσης Εργαστηρίου: α) Μελέτη, καταγραφή και υλοποίηση του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 και εκπαίδευση προσωπικού, β) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας δοκιμών (πρόγραμμα Διεργαστηριακών Ελέγχων) & γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια διεργαστηριακών δοκιμών” (1/11/2022)

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για υπηρεσίες
α) Μελέτη, καταγραφή και υλοποίηση του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 και εκπαίδευση προσωπικού,
β) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας δοκιμών (πρόγραμμα Διεργαστηριακών Ελέγχων)
γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια διεργαστηριακών δοκιμών
 
Κριτήριο αξιολόγησης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά έργο).
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 8 μήνες.

Η προσφορά των οικονομικών φορέων θα αφορά το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου: προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου α) ή προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου β) ή προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου γ) ή προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού για έως και 3 έργα.

Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το κάθε έργο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των :

  • οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (6.451,61 € άνευ Φ.Π.Α.) για το (α) έργο
  • τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (2.419,36 € άνευ Φ.Π.Α.) για το (β) έργο
  • επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (7.998,16 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% & 6% (3.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 24% και 4.036,00 άνευ Φ.Π.Α. 6%) για το (γ) έργο
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, γραφείο 3, έως τη Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2313 325567 (για τεχνικά θέματα) και 2313 319135 (για λοιπά θέματα).
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΠΡΟΕΤΟΙΜ.ΦΑΚ.ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣ. pdf 331 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡ.ΠΡΟΕΤΟΙΜ.ΦΑΚ.ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣ. generic 24 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. ΘεσσαλονίκηςΗ Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS