Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου «Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2024» 8/12/2023
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων ΠΚΜ για την χρονική περίοδο 2023-2025» προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 8/12/2023
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για την χρονική περίοδο 2023-2025» προϋπολογισμού: 1.612.903,23€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. 5/12/2023
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας με τίμημα του με αριθμ. 360/1 τεμαχίου του του αγροκτήματος ''ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ'' του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου 4/12/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια τυπωμένων μπλοκ ειδικοτήτων τεχνικών επαγγελμάτων για τις εξετάσεις που διενεργεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 29/11/2023
Συμπληρωματικός Πίνακας Προσληπτέων ΔΕ Οδηγών της με αριθμ. πρωτ. 758449(10446)/07-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δεκαεπτά (17) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων με μισθωμένα οχήματα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2023-2024 28/11/2023
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του έργου με ακρωνύμιο CROWDFUNDMATCH 24/11/2023
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου Εξυγίανση-Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού 24/11/2023
Πίνακες Προσληπτέων της με αριθμ. πρωτ. 758449(10446)/07-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δεκαεπτά (17) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων με μισθωμένα οχήματα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2023-2024 23/11/2023
«Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που αφορά την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2023». 15/11/2023
Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ μεταφοράς μαθητών ειδικών σχολείων με μισθωμένα οχήματα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2023-2024 έως 17-11-2023 13/11/2023
Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης υαλοσφαιριδιών & διαλυτών για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, έτους 2023» 13/11/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 7/11/2023
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για το έργο «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο MINEV: Waste MINimization in Big EVents» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογι-σθείσα Δαπάνη: 61.752,00€ με ΦΠΑ (49.800,00€ χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 11.952,00€) 3/11/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΚΜ 3/11/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου «Ανανέωση λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Ανανέωση λογισμικού αντιϊκής προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την Ανανέωση της Πύλης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας MDeamon Technologies για ένα έτος» 1/11/2023
Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων 31/10/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΤΩ (8) ΟΧΗΜΑΤΩΝ 31/10/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών τηλεφωνίας & τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» 31/10/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου «Μίσθωση 14 οχημάτων 9 θέσεων για μεταφορά μαθητών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.5056/2023, συνολικού προϋπολογισμού 190.400,00€, άνευ ΦΠΑ, και 236.096,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01/11/2023 έως 30/06/2024, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016» 27/10/2023
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS