Αναζήτηση

Αρμοδιότητες Περιφέρειας

 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) pdf 863 KB 
 
 
Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιπεριφερειαρχών
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας pdf 160 KB 
Ορισμός υπεύθυνων τομέων ευθύνης στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας pdf 148 KB 
 
 
Ορισμός Προέδρου, Μελών και Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής pdf 136 KB
pdf 210 KB
Ορισμός Προέδρου και αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και εκλογή Τακτικών-Αναπληρωματικών μελών αυτής pdf 208 KB
 
 
Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 pdf 208 KB
 
 
Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης pdf 192 KB
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης pdf 336 KB
 
 
Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
& Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Τύπος Μέγεθος
13/5/2022 Η υπ΄ αρίθμ. οικ.279933(4639)/18.04.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2204/τ.Β/06-5-2022)
pdf 166 KB 
6/4/2022 Η υπ ́αρίθμ. 144691(2746)/04.3.2022 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων (ΦΕΚ 1485/τ.Β ́/30-3-2022)
pdf 371 KB 
9/2/2022 Δημοσίευση της υπ΄αριθμ.οικ. 72217(1346)/31-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
pdf 920 KB 
17/4/2021 2η Τροποποίηση της οικ.570607(7712)/12-09-2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση οικ.195356(5162)/02-04-2021, ΦΕΚ 1563/τ.Β/17-04-2021
pdf 160 KB 
26/3/2021 3η Τροποποίηση της οικ. 602161(8148)/25.09.2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση οικ.168266(4766)/19-03-2021, ΦΕΚ 1170/τ.Β/26-03-2021
pdf 130 KB 
28/12/2020 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - απόφαση οικ.704761(10249)/22-12-2020 (ΦΕΚ 5755/τ.Β/28-12-2020)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τροποποίηση των υπό στοιχεία οικ.598788(8065)/25.09.2019 και οικ. 598929(8085)/25.09.2019 αποφάσεων - απόφαση οικ.704761(10249)/22-12-2020 (ΦΕΚ 5755/τ.Β/28-12-2020)
pdf 121 KB 
11/6/2020 Τροποποίηση της οικ.570607(7712)/12.09.2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» – απόφαση οικ.244768(3561)/19-05-2020, ΦΕΚ 2231/τ.Β/11-06-2020
pdf 132 KB 
13/5/2020 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 225831(3368)/11-05-2020, ΦΕΚ 1838/τ.Β/13-05-2020
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 225831(3368)/11-05-2020, ΦΕΚ 1838/τ.Β/13-05-2020
pdf 125 KB 
10/2/2020 2η Τροποποίηση της 602161(8148)/25-09-2019 απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση οικ.73125(1068)/03-02-2020, ΦΕΚ 396/τ.Β/10-02-2020
pdf 256 KB 
31/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας – απόφαση 787584(6143)/13-12-2019 (ΦΕΚ 4931/τ.Β/31-12-2019)
pdf 205 KB 
24/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας – απόφαση οικ.759268(4394)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4781/τ.Β/24-12-2019)
pdf 205 KB 
17/12/2019 Τροποποίηση της οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση 731245(9779)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4643/τ.Β/17-12-2019)
Τροποποίηση της οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 731245(9779)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4643/τ.Β/17-12-2019)
pdf 145 KB 
13/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών ΜΕ Θεσσαλονίκης – απόφαση 768391(10189)/09-12-2019 (ΦΕΚ 4590/τ.Β/13-12-2019)
pdf 126 KB 
3/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 735806(5479)/22-11-2019 (ΦΕΚ 4444/τ.Β/03-12-2019)
pdf 205 KB 
29/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας – απόφαση 723817(9638)/18-11-2019, ΦΕΚ 4382/τ.Β/29-11-2019
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 723817(9638)/18-11-2019, ΦΕΚ 4382/τ.Β/29-11-2019
pdf 117 KB 
29/11/2019 Τροποποίηση των υπ΄ αρίθμ. οικ.598929(8085)/25-9-2019 και οικ. 602161(8148)/25-9-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων – απόφαση 631220(8595)/07-11-2019 (ΦΕΚ 4339/τ.Β/29-11-2019)
pdf 149 KB 
28/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων – απόφαση 684176(9185)/31-10-2019 (ΦΕΚ 4303/τ.Β/28-11-2019)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 684176(9185)/31-10-2019 (ΦΕΚ 4303/τ.Β/28-11-2019)
pdf 153 KB 
15/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων – απόφαση οικ. 699857(9330)/08-11-2019 (ΦΕΚ 4175/τ.Β/15-11-2019)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ. 699857(9330)/08-11-2019 (ΦΕΚ 4175/τ.Β/15-11-2019)
pdf 162 KB 
12/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 688876(1208)/04-11-2019 (ΦΕΚ 4149/τ.Β/12-11-2019)
pdf 196 KB 
12/11/2019 H υπ΄αρίθμ. οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ: 6ΓΙ37ΛΛ-6ΝΑ) (ΦΕΚ 4133/τ.Β/12-11-2019)
H υπ΄αρίθμ. οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΙ37ΛΛ-6ΝΑ) (ΦΕΚ 4133/τ.Β/12-11-2019)
pdf 192 KB 
12/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ.677727(4188)/30-10-2019 (ΦΕΚ 4123/τ.Β/12-11-2019)
pdf 196 KB 
7/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων – απόφαση 662283(8949)/22-10-2019 (ΦΕΚ 4056/τ.Β/07-11-2019)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 662283(8949)/22-10-2019 (ΦΕΚ 4056/τ.Β/07-11-2019)
pdf 146 KB 
4/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 663859(2603)/23-10-2019 (ΦΕΚ 4014/τ.Β/04-11-2019)
pdf 205 KB 
25/10/2019 Τροποποίηση της οικ.598929(8085)/25-9-2019 απόφασης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ.637480(8673)/11-10-2019 (ΦΕΚ 3914/τ.Β/25-10-2019)
pdf 141 KB 
10/10/2019 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ.598788(8065)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3746/τ.Β/10-10-2019)
pdf 146 KB 
10/10/2019 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ απόφαση υπ΄ αριθμ. οικ.602161(8148)/25-9-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΛΥ7ΛΛ-Κ68) (ΦΕΚ 3745/τ.Β/10-10-2019)
pdf 217 KB 
4/10/2019 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ. 598929(8085)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3708/τ.Β/04-10-2019)
pdf 144 KB 
19/9/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απόφαση 571569(7718)/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΔΞ7ΛΛ-Θ5Γ) (ΦΕΚ 3508/τ.Β/19-09-2019)
pdf 116 KB 
16/9/2019 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων Πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» απόφαση υπ΄ αριθμ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 (ΑΔΑ: 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3) (ΦΕΚ 3475/τ.Β/16-09-2019)
pdf 147 KB 
2/11/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων απόφαση οικ.29973(6698)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΤ7ΛΛ-26Κ), 3η τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης - απόφαση οικ. 529979(6699)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΔ7ΛΛ-ΝΟ8) (ΦΕΚ 4915/τ.Β/02-11-2018)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του «Σημείου Αναφοράς» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας κα Κοινωνικής Μέριμνας - απόφαση οικ.29973(6698)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΤ7ΛΛ-26Κ), 3η τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - απόφαση οικ. 529979(6699)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΔ7ΛΛ-ΝΟ8) (ΦΕΚ 4915/τ.Β/02-11-2018)
pdf 157 KB 
<< < 1 2 3 > >>


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_elegxon_Anaptyksis

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης-->

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS