Αναζήτηση
Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση Έκδοσης Αποτελεσμάτων και Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (20/11/2019)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγρότες, που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»» ότι εκδόθηκαν:

  1. Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου (ΑΔΑ: 6Λ3Ε7ΛΛ-ΦΝ7)   και
  2. Η  Απόφαση Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ: 6ΦΘΑ7ΛΛ-ΨΩΥ)
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η αναζήτηση των σχετικών Αποφάσεων μπορεί να γίνει μέσω καταχώρησης των αντίστοιχων ΑΔΑ στην ιστοσελίδα της Διαύγειας ή να τα κατεβάσετε απο τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Στον Πίνακα αποτελεσμάτων, μπορούν οι υποψήφιοι να ελέγξουν την βαθμολογία που πέτυχαν και την κατάταξή τους (Δικαιούχοι, Απορριπτόμενοι) και να προβούν στις εξής ενέργειες:
  1.  Αν κρίθηκαν δικαιούχοι της ενίσχυσης αλλά πλέον δεν επιθυμούν να ενταχθούν, οφείλουν εντός διαστήματος 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης και σε συνεργασία με τον σύμβουλο - μελετητή τους, να υποβάλλουν αίτημα “Μη Ένταξης” στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια να το κοινοποιήσουν τυπωμένο και ενυπόγραφο, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην Υπηρεσία μας.
  2. Αν κρίθηκαν Απορριπτόμενοι, μπορούν εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν ένσταση, σε συνεργασία με τον σύμβουλο - μελετητή τους στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια τα το προσκομίσουν, τυπωμένο και ενυπόγραφο, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην Υπηρεσία μας.
Οι ανακοινώσεις που αφορούν τους ανωτέρω πίνακες είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
  1. Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου (ΑΔΑ: 6Λ3Ε7ΛΛ-ΦΝ7)   και
  2. Η  Απόφαση Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ: 6ΦΘΑ7ΛΛ-ΨΩΥ)
Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ.

Για ανακοινώσεις της Διεύθυνσης μπορείτε να πλοηγηθείτε στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Δ.Α.Ο.Α. Μ.ΕΘ. στην διαδρομή :
Κόμβος->Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
-> Ιστότοπος Θεσσαλονίκης
 Banner 
(Καφετί Εικονίδιο κάτω δεξιά με το τρακτέρ και το στάχυ)->  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομιας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 
->Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε.Θ.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση Έκδοσης Αποτελεσμάτων και Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων Υπομέτρου 6.3 ΠΚΜ 84 KB 
Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 830 KB 
Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 805 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS