Αναζήτηση
Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 (26/2/2019)

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους Νέους Αγρότες, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 592/23-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ) Υπουργική Απόφαση, να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»».
Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, την βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς  τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή ( όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λ.π.) ούτως ώστε να είναι <<ικανές>> να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.
Το Υπομέτρο 6.3 συγχρηματοδοτείται απο την Ευρωμαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης <<Ε.Γ.Τ.Α.Α.>>) και το Ελληνικό Δημόσιο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 10.794.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 1. Φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο και καλύπτουν τις προϋποθέσεις ένταξης της Ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.
 2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική (Εξαιρουμένου του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Η γεωργική εκμετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.
 4. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018).
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018.
 6. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
 7. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου.
 8. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 592/23-01-2019 Αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3.
 9. Τηρούν όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις υποψηφιότητας όπως αναφέροντο στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 592/23-01-2019 Αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3.

Οι υποψήφιοι για να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση.

Το επιχειρηματικό σχέδιο να συντάσσεται από τον υποψήφιο ή από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis. Στην ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε μορφή pdf.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς η αίτηση στήριξης συντάσσεται βάση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης 2018.

Εφόσον η αίτηση, μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο και τα συνημμένα δικαιολογητικά, οριστικοποιηθεί κατ’ εντολή του δικαιούχου, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκμαίρετε το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ ορίζεται από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019.

Η περίοδος υποβολή των φυσικών φακέλων στις ΔΑΟΚ ορίζεται από 16 Μαΐου 2019 έως και τις 29 Μαΐου 2019.

Η οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού στήριξης ύστερα από την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών και είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Όσες αιτήσεις δεν υποβληθούν δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά ή δεν προσκομιστούν σε φυσική μορφή εντός των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων δεν θα βαθμολογηθούν.

Η οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων χορηγείται με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού στήριξης ύστερα απο την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών.
και το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.
Η οικονομική στήριξη χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση που είναι το 70% του συνολικού ποσού στήριξης, καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση (30% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μπορούν να ανατρέξουν:

 • Στην υπ’ αριθμ. 592/23-01-2019 «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»» με ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ την οποία μπορούν να κατεβάσουν απο τα  παρακάτω επισυναπτόμενα έγγραφα.

 • Στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

 • Στην έδρα της Υπηρεσίας μας, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ..Κ. 54627, Θεσ/νίκη (1ος όροφος, Γραφείο 23).

 • Με την αποστολή ερωτήματος προς την Υπηρεσία μας στο email D.Tsimenidis@pkm.gov.gr ή τηλεφωνικά στο 2313 330 340.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6-3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 1944 KB 
Αριθμ. 160 9/1/2019 ΦΕΚ 18 Β 14/1/2019 ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 367 KB 
Αριθμ. 592 23/1/2019 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3 με ΑΔΑ:6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ 2199 KB 
Αριθμ. 593 23/1/2019 Περίληψη 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης υπομέτρο 6.3 532 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS