Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με τη διαδικασία της Συμφωνίας-Πλαισίου, για: α) Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου και β) Παροχή Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής & Υπηρεσιών διαχείρισης στόλου των Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 553.560,00 ευρώ με ΦΠΑ ( 446.419,35 ευρώ άνευ ΦΠΑ) (18/11/2020)

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι: α) η προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής Υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου της Μ.Ε.Θ. και β) Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους τους Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

[34300000-0]- Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

[50112000-3]- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

[50111100-7 ] Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου) & «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου)» συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως 377.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 304.322,58€ πλέον ΦΠΑ.

Υποτμήμα Α: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου) εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως 360.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 290.322,58€ πλέον ΦΠΑ.

Υποτμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου)», εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως 17.360,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής μηχανημάτων έγου» & «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου μηχανημάτων έργου» συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως 176.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 142.096,77€ πλέον ΦΠΑ.

Υποτμήμα Α: Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής μηχανημάτων έργου, εκτιμώμενης αξίας έως 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 137.096,77€ πλέον ΦΠΑ.

Υποτμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου μηχανημάτων έργου, εκτιμώμενης αξίας έως 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Τμημάτων ή για οποιοδήποτε Τμήμα επιθυμεί ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, υπό την προϋπόθεση της δεσμευτικής υποβολής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, για κάθε Υποτμήμα του αντίστοιχου Τμήματος π.χ.: Τμήμα 1 (Υποτμήμα Α & Υποτμήμα Β).

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 553.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 446.419,35€ ΦΠΑ : 107.140,65€).

Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε 36 μήνες.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 102535

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ pdf 591 KB 
ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ pdf 99 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ doc 80 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ doc 21 KB 

Επιστροφή


banner_OldSite_Thessaloniki

EIDIKOTITA BLUE3

daok_s

oikotexnies

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

2020_06_24_dl-citizen

adeieslaikwn

banner-Thessaloniki

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

banner_elegxon_Anaptyksis

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS