Αναζήτηση

Προκηρύξεις


“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.” (7/10/2020)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.”

Προϋπολογισμός : 76.055,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% (71.750,00 € , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας -μιας χρήσεως και πολλαπλών- για τους υπαλλήλους της Π.ΚΜ., με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων από την εξάπλωση του ιού covid-19 και της ασφάλειας τους στους χώρους εργασίας της Π.Κ.Μ.

Αναλυτικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων, από την εξάπλωση του ιού COVID-19 και να εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια στους χώρους εργασίας της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες-συστάσεις του ΕΟΔΔΥ και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μασκών τόσο μιας όσο και πολλαπλών χρήσεων για όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η προμήθεια θα αφορά:

· Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) μάσκες ατομικής προστασίας μιας χρήσης συσκευασμένες σε κουτιά των πενήντα τεμαχίων, συνολικά δύο χιλιάδες πεντακόσια κουτιά από τα οποία κάθε υπάλληλος της Π.Κ.Μ. θα δικαιούται ένα κουτί των πενήντα τεμαχίων. Τα τεμάχια δύναται να είναι τοποθετημένα είτε το καθένα ξεχωριστά σε ατομική σφραγισμένη συσκευασία είτε ανά πενήντα τεμάχια σε πλαστική σφραγισμένη συσκευασία εντός του κουτιού με προϋπολογισμό εξήντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (61.250,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 6% και πέντε χιλιάδες (5.000) υφασμάτινες μάσκες ατομικής προστασίας πολλαπλών χρήσεων χρώματος μπλε με το λογότυπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεξιά άνω γωνία σε ατομικές συσκευασίες από τις οποίες κάθε υπάλληλος της Π.Κ.Μ. θα δικαιούται δύο ατομικές συσκευασίες με προϋπολογισμό δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500,00€) χωρίς ΦΠΑ 6%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα & 18143000-3 Προστατευτικά Εξαρτήματα

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο του έργου, είτε β) για καθένα από τα δύο τμήματα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που στο Τμήμα Α.ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (3PLY M.X.) δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα από τον μειοδότη οικονομικό φορέα, το υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Τμήμα Α ακόμη και για μέρος της ποσότητας του, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ’ ελάχιστο ποσότητα 50.000 τεμαχίων. Η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα υπολογιστεί από τον εκάστοτε οικονομικό φορέα με βάση τον προϋπολογισμό του προσφερθέντος τμήματος, ήτοι 2% του προϋπολογισμού του μέρους του έργου για το οποίο θα καταθέσει προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με το λογότυπο της Π.Κ.Μ. του διαγωνισμού για την Προμήθεια Μασκών pdf 115 KB 
Διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με το λογότυπο της Π.Κ.Μ. του διαγωνισμού για την Προμήθεια Μασκών, σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) doc 41 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ pdf 658 KB 
Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ pdf 55 KB 
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ doc 65 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – ΜΑΣΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ doc 17 KB 

Επιστροφή


banner_OldSite_Thessaloniki

EIDIKOTITA BLUE3

daok_s

oikotexnies

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

2020_06_24_dl-citizen

adeieslaikwn

banner-Thessaloniki

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

banner_elegxon_Anaptyksis

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS