Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., της Μ.Ε.Θ και των Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Θεσ/νίκης για τα έτη 2021,2022 & 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 740.000,00 ευρώ με ΦΠΑ & δικαίωμα προαίρεσης (15/9/2020)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., της Μ.Ε.Θ και των Δ/νσεων Εκπ/σης  του Ν.Θεσ/νίκης για τα έτη 2021,2022 & 2023.

Το συνολικό ποσό για τα έτη 2021, 2022 & 2023, ανέρχεται σε 675.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 65.000,00 ευρώ, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων ή χρονικής παράτασης της σύμβασης και επιμερίζεται ως ακολούθως:

α) 25.000,00 ευρώ για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

β) 10.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

γ) 30.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τα τρία ανωτέρω Τμήματα είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά της παρούσας διακήρυξης, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος / των τμημάτων του έργου για το οποίο/τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης ).

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • [09132100-4]-Αμόλυβδη βενζίνη

  • [09134200-9]-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

  • [09135100-5]-Πετρέλαιο θέρμανσης

 

Κωδικός ΝUTS: EL522.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 740.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 596.774,19 €)


 

Το δικαίωμα προαίρεσης ποσού 65.000,00 ευρώ, θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων ή χρονικής παράτασης της σύμβασης και επιμερίζεται ως ακολούθως:

α) 25.000,00 ευρώ για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

β) 10.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

γ) 30.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01-01-2021 έως 31-12-2023.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μειοδότης του εκάστοτε τμήματος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό αρνητικής έκπτωσης δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΚΜ 2021-2023 pdf 743 KB 
ΕΕΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΚΜ 2021-2023 pdf 100 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ doc 21 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ doc 22 KB 

Επιστροφή


banner_OldSite_Thessaloniki

EIDIKOTITA BLUE3

daok_s

oikotexnies

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

2020_06_24_dl-citizen

adeieslaikwn

banner-Thessaloniki

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

banner_elegxon_Anaptyksis

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS