Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3, 4& 5 του έργου: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης»- Capacity Building of blue economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING» (17/7/2020)

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 1,2,3,4 και 5 του έργου «Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης»- Capacity Building of blue economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”BLUE CROWDFUNDING” η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020”
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων,
 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.060,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:59.725,81 € / ΦΠΑ: 14334,19 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την ολοκλήρωση του έργου “Blue Crowdfunding ”, ήτοι 30/06/2022.
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου “Blue Crowdfunding ” τότε αυτοδικαίως παρατείνεται και η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, κατά ίσο χρονικό διάστημα με την παράταση του έργου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ BLUE CROWDFUNDING 884 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 144 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 52 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS