Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (8/7/2020)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση σε διαπιστευμένο εργαστήριο της διενέργειας αναλύσεων (φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων) υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων (τεστ εκπλυσιμότητας) καθώς και υδάτων από επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες. Η παροχή υπηρεσίας θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αρμοδίων Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, ήτοι Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ, και Δ/νσεις Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕΘ & ΠΕ και των Κ.Ε.Π.ΠΕ. αυτών, στο πλαίσιο άσκησης Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης, βάσει του αρ.20 του Ν. 4014/11, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ρύπανση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος ή παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων έργων ή/και δραστηριοτήτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90700000-4-Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 183.520,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 148.000,00 € ΦΠΑ : 35.520,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2020 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 600 KB 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2020 – Τ.Ε.Υ.Δ. 60 KB 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2020 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 71 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS