Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2020-2022 (36μήνες)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 349.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (7/7/2020)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2020-2022 (36μήνες)».

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνουν:

  • Παραλαβή των δειγματοληπτών από την μαρίνα Ν. Κρήνης.

  • Απόπλου τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.

  • Μετάβαση στα σημεία δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρόγραμμα.

  • Συγκέντρωση των δειγμάτων των οστράκων ελεύθερης αλιείας που αλιεύτηκαν από τους οστρακαλιείς δύτες στα σημεία δειγματοληψίας, καθ’ υπόδειξη του δειγματολήπτη υπαλλήλου της Υπηρεσίας.

  • Ανέλκυση αρμαθιών οστρακοκαλλιέργειας από τα σημεία που θα υποδειχθούν από τον δειγματολήπτη υπάλληλο της Υπηρεσίας, απόθεση αυτών επί του καταστρώματος για τη διενέργεια δειγματοληψίας και επαναπόντισή τους στα αρχικά σημεία.

  • Στάση σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον δειγματολήπτη υπάλληλο της Υπηρεσίας για να γίνει από αυτόν συλλογή δειγμάτων θαλασσίου ύδατος.

  • Επιστροφή στην μαρίνα Ν. Κρήνης το αργότερο στις 14.00 μ.μ, με την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών.

  • Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη είναι δυνατόν το σκάφος από τις υπηρεσίες ΔΑΟΑ ΜΕΘ, ΔΑΟΑ ΠΚΜ και Κτηνιατρική ΜΕΘ να χρησιμοποιηθεί για διενέργεια αυτοψιών ή δειγματοληψιών στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου που ορίζεται από τους σταθμούς δειγματοληψίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [98112000-1]-Παροχή υπηρεσιών από επαγγελματικές οργανώσεις. Κωδικός ΝUTS: EL522.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 5.629,03 ευρώ (2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 349.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (281.451,61 ευρώ

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης).

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της

παρούσας διακήρυξης.

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 440 KB 
ΕΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 99 KB 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 46 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 17 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS