Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19/6/2020)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., της Μ.Ε.Θ και των Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Θεσ/νίκης για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30199000-0 Γραφική Ύλη και άλλα είδη από χαρτί

Προσφορές υποβάλλονται τόσο για το σύνολο του έργου όσο και για μέρος αυτού, με αναλογική κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1% του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.)

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 207.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%) με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 40.000,00 με Φ.Π.Α. 24%. Γενικό σύνολο 400.000,00 € .

Το δικαίωμα προαίρεσης, ύψους 40.000,00 € με Φ.Π.Α., θα ασκηθεί σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή αναγκαιότητας προμήθειας συμπληρωματικών συμβατικών – ή άλλων αναγκαίων ειδών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31/12/2022.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2020-2022 851 KB 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2020-2022: Ε.Ε.Ε.Σ. 54 KB 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2020-2022: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 229 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS