Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παροχής υπηρεσιών:“Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μ.Ε.Θ για το έτος 2020” (5/5/2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατ' άρθρο 118 Ν.4412/2016 της παροχής υπηρεσιών:“Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2020

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 3.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (2.419,35€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α.), εκ των οποίων το ποσό των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.612,90€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α) αφορά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, επανελέγχου & έκδοσης κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2020 του ΠΙΝΑΚΑ Ι και το ποσό των 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (806,45€ ευρώ άνευ Φ.Π.Α.) αφορά δικαίωμα προαίρεσης.

Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν ιδίως οχήματα τα οποία έχουν υποχρέωση τεχνικού ελέγχου εντός τους έτους, απαιτείται όμως η προηγούμενη επισκευή τους καθώς βρίσκονται σε ακινησία, καθώς και τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (π.χ. εκπρόθεσμη προσέλευση οχήματος)

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή), μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), ή με κάθε πρόσφορο μέσω όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο E-mail:P.Kontzinos@pkm.gov.gr (χωρίς να απαιτείται να είναι σφραγισμένη (ΕΑΑΔΗΣΥ:Κατευθυντήρια οδηγία 24 ΑΔΑ:ΨΟΗ0ΟΤΒ-ΦΔ7) μέχρι τις 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παροχής υπηρεσιών:“Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, επανέλεγχος & έκδοση κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων των υπηρεσιών της έδρας και της Μ.Ε.Θ για το έτος 2020” 189 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΕΟ 2020 25 KB 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 40 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS