Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της: “Ετήσιας συντήρησης-επισκευής & τοποθέτησης-εγκατάστασης & της προμήθειας ανταλλακτικών των κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Κ.Μ, της Μ.Ε.Θ. καθώς και των Δ/νσων Εκπαίδευσης του Ν.Θεσ/νίκης για το έτος 2020” (5/5/2020)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατ' άρθρο 118 Ν.4412/2016 της: “Ετήσιας συντήρησης-επισκευής & τοποθέτησης-εγκατάστασης & της προμήθειας ανταλλακτικών των κλιματιστικών μηχανημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ. καθώς και των Υπηρεσιών των Δ/νσων Εκπαίδευσης του Ν.Θεσ/νίκης για το έτος 2020”

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή), μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), ή με κάθε πρόσφορο μέσω όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο E-mail:P.Kontzinos@pkm.gov.gr (χωρίς να απαιτείται να είναι σφραγισμένη (ΕΑΑΔΗΣΥ:Κατευθυντήρια οδηγία 24 ΑΔΑ:ΨΟΗ0ΟΤΒ-ΦΔ7) μέχρι τις 11-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (16.935,48 άνευ Φ.Π.Α) και αναλύεται ως εξής :

α) 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (10.483,87€ άνευ Φ.Π.Α) που αφορούν την τακτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων και

β) 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (4.838,71€ άνευ Φ.Π.Α ) που αφορούν τυχόν βλάβες, κατά την διάρκεια της σύμβασης στα κλιματιστικά μηχανήματα και θα απαιτηθεί προμήθεια ανταλλακτικών και συγκεκριμένα:

α) μηχανικά μέρη συσκευών,

β) ηλεκτρολογικά μέρη συσκευών (πλακέτες , καλωδιώσεις κ.α) και

γ) φθορές λόγω παλαιότητας.

γ) 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (1.612,90 € άνευ Φ.Π.Α ) που αφορούν την τοποθέτηση – εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων (τοίχου, κ.α.)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της: “Ετήσιας συντήρησης-επισκευής & τοποθέτησης-εγκατάστασης & της προμήθειας ανταλλακτικών των κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Κ.Μ, της Μ.Ε.Θ. καθώς και των Δ/νσων Εκπαίδευσης του Ν.Θεσ/νίκης για το έτος 2020” 373 KB 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 46 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 22 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS