Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Π.Κ.Μ. 2020-2022: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” (9/4/2020)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Π.Κ.Μ. 2020-2022: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α) Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τον καθημερινό γενικό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της Π.Κ.Μ., οι υπηρεσίες της Μ.Ε.Θ. και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Ν.Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών .

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90910000-9. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα , κατόπιν συνεννόησης με τις κεντρικές υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. , τις υπηρεσίες Μ.Ε.Θ. και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Ν.Θεσσαλονίκης, να επισκεφτούν τα αντίστοιχα κτίρια στα οποία θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους και να προχωρήσουν σε αυτοψία, σε ημέρα και ώρα που θα τους υποδειχθεί από την υπηρεσία, το αργότερο έως πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

(Β) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 690.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (556.451,61 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

(Γ) Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από 1η/11/2020 έως 31/12/2022.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Κ.Μ. 2020-2022 772 KB 
Ε.Ε.Ε.Σ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2020-2022 59 KB 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2020-2022- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 57 KB 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2020-2022- Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 24 KB 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2020-2022- Υπόδειγμα Καταλόγου Τεχνικών Μέσων 21 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS