Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/M ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (28/1/2020)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 55197(1761)/28-01-2020

 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου για το Υποέργο 6 “Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας” της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής

Αριθμός Διακήρυξης: 55197(1761)/28-01-2020

Προϋπολογισμός: 59.367,98 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (47.877,40€ άνευ Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδ. ΣΑΕΠ0081 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδ. εναρίθμου) 2019ΕΠ00810106 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την υλοποίηση του 6ου Υποέργου της Πράξης «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις υπηρεσίες της ΠΚΜ και για τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας.

Εκτιμώμενη αξία: 59.367,98 (πενήντα εννιά χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή Αξία: 47.877,40€, Φ.Π.Α.: 11.490,58)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών προς προμήθεια.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.


 

Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη

Γλώσσα: Ελληνική

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Διάρκεια του έργου: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Tα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: οκτώ (8) μηνών από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ και συγκεκριμένα στον 3ο Όροφο, γραφείο 80, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσ/νίκη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 11/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού).

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται: 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143 για διαδικαστικά θέματα και τηλ. 2313319719 για τεχνικά θέματα.

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/M ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 711 KB 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ-ΑΑ6 203 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS