Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016. (9/1/2020)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι :

Α. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, τα οποία φέρουν σήμανση και λήψη από αυτά δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, πριν την αποτέφρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά (Μ.Σ.Ε.) και στα βοοειδή (Σ.Ε.Β.). Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών(ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

Β. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων που φέρουν σήμανση και δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης παραγράφου.

Γ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων χοίρων που φέρουν σήμανση και των πτηνών αυγοπαραγωγής.

Δ. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πτωμάτων κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, εκτός των προαναφερόμενων, που ανευρίσκονται στα όρια της Π.Κ.Μ.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής για τα ανωτέρω αντικείμενα εφόσον δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :[85200000-1]-Κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κωδικός ΝUTS: EL52.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 48.387,10 ευρώ (2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (2.419.354,84 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη (από την υπογραφή της σύμβασης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 533 KB 
ΕΕΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 103 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 269 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 19 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS