Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Διασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου της ΠΚΜ στη λεκάνη της Μυγδονίας» (2/12/2019)

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικευμένης μεθοδολογίας διασφάλισης της αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου τηλεμετρικών σταθμών στη λεκάνη της Μυγδονίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της εν λόγω μεθοδολογίας έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου «Διασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου της ΠΚΜ στη λεκάνη της Μυγδονίας».
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο, τα εξής:
 την οργάνωση των εργασιών εξασφάλισης της χρονικής συνέχειας και της αξιοπιστίας τηλεμετρικών δεδομένων
στο πλαίσιο της επιχειρησιακής λειτουργίας των τηλεμετρικών σταθμών, και
 την πληθύσμωση της γεωγραφικής βάσης δεδομένων για το δίκτυο τηλεμετρικών δεδομένων στη λεκάνη απορροής της Μυγδονίας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):[71700000-5]-Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου, Κωδικός ΝUTS: EL52.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,ποσού 4.354,84 ευρώ (2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 217.741,94 €, ΦΠΑ: 52.258,06 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για τη λεκάνη της Μυγδονίας You might see this message in place of the failed image. 506 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF You might see this message in place of the failed image. 104 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ You might see this message in place of the failed image. 27 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ You might see this message in place of the failed image. 26 KB 

Επιστροφή


You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

You might see this message in place of the failed image. Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
You might see this message in place of the failed image. Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
You might see this message in place of the failed image. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

You might see this message in place of the failed image.
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS