Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Διασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου της ΠΚΜ στη λεκάνη της Μυγδονίας» (2/12/2019)

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικευμένης μεθοδολογίας διασφάλισης της αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου τηλεμετρικών σταθμών στη λεκάνη της Μυγδονίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της εν λόγω μεθοδολογίας έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου «Διασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου της ΠΚΜ στη λεκάνη της Μυγδονίας».
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο, τα εξής:
 την οργάνωση των εργασιών εξασφάλισης της χρονικής συνέχειας και της αξιοπιστίας τηλεμετρικών δεδομένων
στο πλαίσιο της επιχειρησιακής λειτουργίας των τηλεμετρικών σταθμών, και
 την πληθύσμωση της γεωγραφικής βάσης δεδομένων για το δίκτυο τηλεμετρικών δεδομένων στη λεκάνη απορροής της Μυγδονίας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):[71700000-5]-Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου, Κωδικός ΝUTS: EL52.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,ποσού 4.354,84 ευρώ (2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 217.741,94 €, ΦΠΑ: 52.258,06 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για τη λεκάνη της Μυγδονίας 506 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF 104 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 27 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 26 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS