Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΒΟΘΡΟΙ 2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με νέους όρους (31/10/2019)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:  «ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., για ένα έτος», προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαβανομένου του Φ.Π.Α. (15.322,58€, άνευ Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας σύμβασης του έργου: “Εκκενώσεις Βόθρων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, του έργου : «ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., για ένα έτος» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) , μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 15.322,58€ , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (19.000,00€ με Φ.Π.Α), για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την αριθ.πρωτ. 471622(11353)/20-08-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 3235 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, με ΑΔΑ: Ψ7Ξ77ΛΛ-ΛΙΘ και ΑΔΑΜ: 19REQ005450209

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην εκκένωση των βόθρων της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-κεντρικό κτίριο (Ν. Λαχαναγορά) => 300 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, για ένα (1) έτος.

 

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΒΟΘΡΟΙ 2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με νέους όρους 148 KB 
ΒΟΘΡΟΙ 2019 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS