Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 104 εβδομάδες», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 448.471,30 € με ΦΠΑ & δικαίωμα προαίρεσης (26/6/2019)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 104 εβδομάδες.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24955000-3 Χημικές τουαλέτες. Κωδικός ΝUTS: EL522
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 3.444,48 ευρώ (1% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :24955000-3 Χημικές τουαλέτες. Κωδικός ΝUTS: EL522
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 427.115,52 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με δικαίωμα προαίρεσης 21.355,78 € με Φ.Π.Α. Γενικό σύνολο 448.471,30 € με Φ.Π.Α.
Το δικαίωμα προαίρεσης, 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ύψους 21.355,78 € με Φ.Π.Α., θ α ασκηθεί σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή αναγκαιότητας επιπλέον τοποθετήσεων χημικών τουαλετών, κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης και σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν τέσσερις (104) εβδομάδες (από την υπογραφή της σύμβασης). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για την τοποθέτηση κινητών χημικών τουαλετών 559 KB 
ΕΕΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 102 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 20 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 34 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS