Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο: «Παροχή Συνοδευτικών δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), για την περίοδο 2015-2016» (12/3/2019)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό,ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο: «Παροχή Συνοδευτικών δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), για την περίοδο 2015-2016», με τις ακόλουθες δράσεις ανά ομάδα:

Α ΟΜΑΔΑ - Πρόληψη & Συμβουλές υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, για ενήλικες και παιδιά, προϋπολογισμού 198.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 160.000 ευρώ),

Β ΟΜΑΔΑ - Κοινωνικά φροντιστηριακά-εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία και διδακτική υποστήριξη για μελέτη και ενίσχυση της Αγγλικής για παιδιά και ενήλικους ωφελούμενους, προϋπολογισμού 198.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 160.000 ευρώ),

Γ ΟΜΑΔΑ - Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών & Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά και ενήλικες γονείς των ωφελούμενων παιδιών, προϋπολογισμού 200.880 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 162.000 ευρώ),

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ΟΜΑΔΑ, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 597.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 482.000 ευρώ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 8η-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 12η-4-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 80.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής (2% του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας του έργου για την οποία θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ήτοι τριακόσιες ενενήντα πέντε (395) ημέρες.

 

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr. (πληροφορίες τηλ. 2313 319142).

 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο τηλ. 2313 319142 (Χριστίνα Κοτσαπουϊκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. για διαδικαστικά θέματα) και στο τηλ. 2313 330813 (Άννα Τομπουλίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ. για τεχνικά θέματα). 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για την παροχή Συνοδευτικών Δράσεων της ΠΚΜ για την περίοδο 2015-2016 892 KB 
ΕΕΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 142 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 20 KB 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 127 KB 
Διευκρινίσεις για την παροχή Συνοδευτικών Δράσεων της ΠΚΜ για την περίοδο 2015-2016 103 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS