Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, του έργου :«Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ωφελουμένων (call center) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) για την περίοδο 2018-2019» (25/2/2019)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, του έργου :«Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ωφελουμένων (call center) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) για την περίοδο 2018-2019» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (60.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).


 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (60.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα οι εκτιμώμενες αξίες ανά Π.Ε αναλύονται ως εξής:

 

1. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α.: 37.497,60 ευρώ και ποσού άνευ Φ.Π.Α. 30.240,00 ευρώ

2. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. : 11.040,96 ευρώ και ποσού άνευ Φ.Π.Α. 8.904,00 ευρώ

3. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. : 3.816,72 ευρώ και ποσού άνευ Φ.Π.Α. 3.078,00 ευρώ

4. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. : 9.352,08 ευρώ και ποσού άνευ Φ.Π.Α. 7.542,00 ευρώ

5. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α.: 9.114,00 ευρώ και ποσού άνευ Φ.Π.Α. 7.350,00 ευρώ

6. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α.: 3.578,64 ευρώ και ποσού άνευ Φ.Π.Α. 2.886,00 ευρώ

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, και συγκεκριμένα στο κτήριο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, στον τρίτο όροφο, γραφείο 3.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 11η-03-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια) του διαγωνισμού ορίζεται η 12η-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., στον 3ο όροφο, γραφείο 80.

 

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσ/νίκη, 3ος όροφος, γραφείο 80. Η Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ωφελουμένων (call center) της ΠΚΜ 739 KB 
ΤΕΥΔ CALL CENTER ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 163 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ CALL CENTER ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 104 KB 
Διευκρινίσεις για τη διακήρυξη του έργου call center 97 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS