Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια λογισμικού μετεπεξεργασίας -προγράμματος συνόρθωσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Προμήθεια ειδικού λογισμικού μετεπεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνονται με GPS του αμπελουργικού μητρώου στο γραφείο (post processing) της ΔΑΟΑ ΜΕΘ" με κωδ. έργου:4281ΘΕΣ003ΑΝΤ17, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με απευθείας ανάθεση» (28/11/2018)

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λογισμικού μετεπεξεργασίας -προγράμματος συνόρθωσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Προμήθεια ειδικού λογισμικού μετεπεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνονται με GPS του αμπελουργικού μητρώου στο γραφείο (post processing) της ΔΑΟΑ ΜΕΘ" με κωδ. έργου:4281ΘΕΣ003ΑΝΤ17, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έτος 2018.

Η ορθή τήρηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου είναι αρμοδιότητα της ΔΑΟΑ ΜΕ Θεσσαλονίκης για την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αυτό απορρέει από την εθνική νομοθεσία από τον N.3852/2010 (Νόμος του Καλλικράτη) άρθρο 186 όπου αναφέρει στην παράγραφο

β.1 «…Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:1. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες τους …» (το ΣΓΠ Ελαιοκομικού Τομέα είναι μία τέτοια εφαρμογή) υπάρχει για να εναρμονίσει την Ευρωπαïκή νομοθεσία δηλαδή τους κανονισμούς 1306 και 1307 του 2013 και την εθνική νομοθεσία ΚΥΑ 295530/2004-ΦΕΚ1511 τ.Β /8-10-2004, και παρακάτω αναφέρει στην παράγραφο

Β.16 «… Η αξιοποίηση των στοιχείων των μητρώων …»,τα στοιχεία των μητρώων οργανώνονται και κωδικοποιούνται κάτω από ένα ΣΓΠ Ελαιοκομικού Τομέα, και τελειώνει με την παράγραφο

Β.24 «… Η τήρηση του μητρώου ελαίας και αμπέλου σε επίπεδο περιφέρειας …» δηλαδή η υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- επί του προκειμένου η ΔΑΟΑ ΜΕΘ -είναι αρμόδια για την ορθή τήρηση του ελαιοκομικού μητρώου.

Το ΣΓΠ Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου παράγει ηλεκτρονικό χάρτη εφόσον ψηφιοποιούνται σε αυτό οι ελαιώνες και τα αμπέλια αφού προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Προσφάτως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προμηθευτεί 2 GPSGNSS για τις ανάγκες των μητρώων της έδρας και του ΓΑΟ Λαγκαδά και τώρα προμηθεύεται άλλα 3 GPSGNSS τα οποία γεωγραφικά είναι κατανεμημένα στα ΓΑΟ Επανομής, Βασιλικών και Ζαγκλιβερίου.

Βεβαίως τα όργανα αυτά που είναι μεγάλης ακριβείας τα μοιράζεται σε αγαστή συνεργασία με την Δ/νση Πολιτικής Γης και συγκεκριμένα με το Τμήμα Τοπογραφίας.

΄Ετσι δημιουργούνται κάποιες πρόσθετες ανάγκες από το γεγονός ότι όλες οι μετρήσεις δεν γίνονται την ίδια χρονική στιγμή ή μπορεί οι παραγωγοί να μην υπέδειξαν καλά τα όρια των αγροτεμαχίων τους ή σε περιπτώσεις καταγγελιών και φτάνουμε στο σημείο τα αγροτεμάχια ή οι ελαιώνες να αλληλοκαλύπτονται. Τότε χρειάζεται να γίνει μία δικάσιμος στο χωράφι με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και κατόπιν μία μετεπεξεργασία των δεδομένων στο γραφείο μέσα από ένα λογισμικό που καλείται λογισμικό μετεπεξεργασίας-πρόγραμμα συνόρθωσης ώστε όλες οι μετρήσεις να παρουσιάζουν το ίδιο σφάλμα και να γίνει μία οριστική διευθέτηση. Αυτό μπορεί να γίνεται και κάθε βδομάδα σε όλες τις μετρήσεις μας ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα. Το εν λόγω λογισμικό θα εγκατασταθεί σε 4 υπολογιστές, του αμπελουργικού μητρώου, του ελαιοκομικού μητρώου, υπάλληλοι της ΔΑΟΑ ΜΕΘ και σε 2 υπολογιστές του γραφείου του Τμήματος Τοπογραφίας που ασχολείται με τις καταγγελίες, τα κτηματολόγια, τις χωρικές μεταβολές και τους ελέγχους (CPV:[48100000-9]-Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους και ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ποσό των Τριών Χιλιάδων Εκατό Ευρώ (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (2.500,00 € άνευ Φ.Π.Α.).


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λογισμικού μετεπεξεργασίας -προγράμματος συνόρθωσης 172 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS