Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προμήθεια : «Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες αερίων (Τμήμα 2- Ομάδα Γ)», για την αναβάθμιση του σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, προϋπολογισμού 14.420,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» (26/11/2018)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, περ. α του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια: « Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες αερίων (Τμήμα 2- Ομάδα Γ)», για την αναβάθμιση του σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, προϋπολογισμού 14.420,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.). Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κωδικός CPV : [38424000-3]-Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου και Κωδικός NUTS: EL52.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανέρχεται στο πόσο των Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Ευρώ (14.420,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ( 11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.).


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προμήθεια : «Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες αερίων (Τμήμα 2- Ομάδα Γ)», για την αναβάθμιση του σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου» 217 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 90 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 158 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS