Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Παροχή υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητήριου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (24/10/2018)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 531120(13322)/23-10-2018
 
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 
Αριθμός Διακήρυξης: 531120(13322)/23-10-2018
 
Προϋπολογισμός:  607.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (489.677,42€, άνευ Φ.Π.Α.)
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με Κωδικό ΣΑΕΠ 2017ΕΠ00810036.
 
Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς καθώς και τα επιμέρους πακέτα εργασίας:
ΤΟΜΕΑΣ Α: Ανάπτυξη Κεντρικού Κελύφους
Πακέτο Εργασίας 1: Δημιουργία Ψηφιακού Κελύφους του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.
ΤΟΜΕΑΣ Β: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εργαλείων στην Παράκτια Ζώνη
Πακέτο Εργασίας 2: Δημιουργία Ψηφιακών Υπηρεσιών με τη χρήση Δεδομένων Παρατήρησης Γης
Πακέτο Εργασίας 3: Εντοπισμός των Ζωνών υψηλού κινδύνου και μελέτη του κινδύνου της διάβρωσης υπό την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής.
ΤΟΜΕΑΣ Γ: Σχεδιασμός και Διαχείριση Παράκτιου Χώρου
Πακέτο Εργασίας 4: Δικτύωση Εμπλεκομένων Φορέων.
Πακέτο Εργασίας 5: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ
Πακέτο Εργασίας 6: Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης.
 
Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη  
 
Γλώσσα:  Ελληνική
 
Κωδικός CPV 72212600-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων και συμπληρωματικού CPV 79632000-3 Υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού
 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522
 
Διάρκεια του έργου:  Δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.
 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  12 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (9.793,55) ευρώ.
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
 
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 23/11/2018, ημέρα Παρασκευή. και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 29/11/2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 80. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από 23/10/2018.
 
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.  
    
Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
 
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143 για διαδικαστικά θέματα και τηλ. 2313 325552 για τεχνικά θέματα.     


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 531120(13322) 98 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 768 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 768 KB 
Παροχή υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητήριου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 1280 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS