Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια «Είδη Τροφίμων-Ξηρά, ΟΜΑΔΑ 1- ΟΞ1 και ΟΜΑΔΑ 2- ΟΞ2» της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (16/10/2018)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (τη χαμηλότερη τιμή) ανά ΟΜΑΔΑ, για την προμήθεια συγκεκριμένων Τροφίμων και Ποσοτήτων για τις δύο (2) Ομάδες Προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παραρτήμα Ι της σχετικής διακήρυξης, συνολικά και για τις έξι (6) Κοινωνικές Συμπράξεις, βάση της κατανομής του ΠΙΝΑΚΑ 2 του Παραρτήματος, που είναι Επικεφαλής η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η προσφορά αφορά σε όλα τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ του ΠΙΝΑΚΑ 1 και για το σύνολο των ποσοτήτων αυτής και για τις έξι (6) Υποομάδες-Τμήματα των Κοινωνικών Συμπράξεων όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την Προμήθεια προϊόντων Ξηρών Τροφίμων, συσκευασμένων ανά ΟΜΑΔΑ και χωρισμένα σε δύο διακριτές ΟΜΑΔΕΣ,ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ και ΟΜΑΔΑ 2 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2018-2019» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με προϋπολογισθείσα δαπάνη: 10.082.498,16 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2018-2019. Σχετική η αριθμ. 74138/06-07-2018 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: 6Ν1Ι465ΧΙ8-ΘΑΦ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2018.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης: «Προγράμματος ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2018-2019. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
Προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη 10.082.498,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 8.398.318,80 ευρώ),
και συγκεκριμένα της:
1. Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.985.828,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ Φ.Π.Α. : 4.153.230,20 ευρώ)
2. Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.643.638,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.369.466,85 ευρώ)
3. Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 543.457,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 452.527,60 ευρώ)
4. Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.228.597,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.023.243,50 ευρώ)
5. Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.244.601,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.036.428,30 ευρώ)
6. Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προϋπολογισθείσας δαπάνης 436.374,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 363.422,35 ευρώ)

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για την προμήθεια ξηρών τροφίμων 3165 KB 
ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 140 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 140 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS