Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής, Ερευνητικής και Διοικητικής- Τεχνικής Υποστήριξης του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Πράξης με τίτλο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (8/8/2018)


 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.384034(10068)/6-8-2018
 
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: “Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής, Ερευνητικής και Διοικητικής- Τεχνικής Υποστήριξης του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 
Αριθμός Διακήρυξης: 384034(10068)/6-8-2018
 
Προϋπολογισμός:  1.038.960€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (837.871,00€, άνευ Φ.Π.Α.)
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00810042 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν στις ακόλουθες βασικές ενότητες:

  1. Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των Δράσεων της Στρατηγικής RIS3, που αφορούν τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery)
  2. Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του οικοσυστήματος
  3. Ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Business Intelligence (Β.Ι.) για την αποτίμηση των δεικτών επίτευξης της RIS3
  4. Υποστήριξη της νέας δομής One Stop Liaison Office
 
Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη  
 
Γλώσσα:  Ελληνική
 
Κωδικοί CPV: 79415200-8- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού , CPV 72000000-5-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL52
 
Διάρκεια του έργου:  Πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Tα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.
 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  6 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (16.757,42 €).
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
 
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 14/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 80. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από 6/8/2018
 
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.  
    
Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
 
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143 για διαδικαστικά θέματα και τηλ. 2313319705 για τεχνικά θέματα.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
384034(10068) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc 72 KB 
384034(10068) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος.doc 36 KB 
ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 384034(10068) 146 KB 
18PROC003545526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1639 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS