Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων” (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) (1/8/2018)

Ο τίτλος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου: ''Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων”

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (45.000,00 €) και στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα και τριάντα δύο ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (36.290,32 €), με διάρκεια έως 6 (έξι μήνες) από την υπογραφή της.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του μητρώου των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αγορανομικούς ελέγχους από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και η προμήθεια tablet .

Αναλυτικές πληροφορίες για την επιλογή αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I : Αντικείμενο και Προδιαγραφές έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών 716 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 23 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 29 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 90 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS