Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE - Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (30/7/2018)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως Εταίρος στο εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό» (Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination)» και ακρωνύμιο: «BORDERLESS CULTURE», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 2: Μία Βιώσιμη και Προσαρμοσμένη στη Κλιματική Αλλαγή Διασυνοριακή Περιοχή, Θεματικός Στόχος 06: Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, Μέτρο 04: Αξιοποίηση της Πολιτισμικής και Φυσικής Κληρονομιάς της Διασυνοριακής Περιοχής για Τουριστικούς Λόγους.

Στο έργο, διάρκειας έως τις 30/11/2019, συμμετέχουν από την Ελλάδα εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού /Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ως ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου), ο Δήμος Αμφίπολης, το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), ενώ από τη Βουλγαρία συμμετέχουν ο Δήμος του Μπλακόεβγκραντ και το Πανεπιστήμιο Neofit Rilski, Σχολή Τεχνών, στο Μπλακόεβγκραντ.

 

Κύριος στόχος του εγκεκριμένου έργου «BORDERLESS CULTURE» είναι η προώθηση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας, μέσω της ανάδειξης, προβολής και τουριστικής αξιοποίησης μιας περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: του Λόφου (ή Τύμβου) Καστά στην Αμφίπολη, με τα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας αρχαιολογικά ευρήματα.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου που θα υποστηρίξει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ‘BORDERLESS CULTURE’, παρέχοντας:

Α) υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης του Έργου (διοικητική υποστήριξη, παρακολούθηση - διαχείριση προόδου φυσικού – οικονομικού αντικειμένου)

Β) υπηρεσίες επιμέλειας - παραγωγής ειδικών εκδόσεων και βίντεο

Γ) υπηρεσίες διερεύνησης της χρηματοδότησης και υποστήριξης της ωρίμανσης έργων / δράσεων για την ώθηση και τη βέλτιστη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο το μνημείο της Αμφίπολης.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

[72224000-1] - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

[79800000-2]- Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

[92111260-2]- Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών

[72221000-0]- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 1.072,58 ευρώ (1% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 133.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 107.258,07 € και ΦΠΑ 24% : 25.741,93 €).

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30/11/2019.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής .

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για το έργο "BORDERLESS CULTURE" 623 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 90 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 29 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 24 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS