Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (13/7/2018)

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 292036 (8059)/13-7-2018
 
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί συνοπτικό Διαγωνισμού, για επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
 
Αριθμός Διακήρυξης: 292036 (8059)/13-7-2018
Προϋπολογισμός : 74.400,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €)
Τόπος Παράδοσης:  Οι έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γλώσσα:  Ελληνική
Κωδικός CPV:

79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :    
                                                                                             
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:   
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,                                                                                                                                
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),                                                                   
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και      
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση (Ν.4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Ν.4412/2016, άρθρο 2, παρ. 4).
                           
        Διάρκεια του έργου: Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019.
 
       Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ν. και συγκεκριμένα στον 3ο Όροφο, γραφείο 80, στο Νέο Διοικητήριο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, ΤΑΚ. 54627, Θεσ/νίκη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις  26/7/2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
 
 Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  προσφορών ορίζεται η  25/7/2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30  μ.μ.
 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ., στη διεύθυνση (URL) : www.pkm.gov.gr στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις.
 
     Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143.                                                                                                                

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
2η Παροχή Διευκρινίσεων GDPR 46 KB 
Παροχή Διευκρινίσεων GDPR 94 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ-GDPR 123 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς-GDPR 32 KB 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ GDPR 694 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS