Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Ανανέωση ετήσιας υποστήριξης εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισμού" (18/5/2018)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την "Ανανέωση ετήσιας υποστήριξης εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισμού", που προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου και φιλοξενούν τα δεδομένα της έδρας της περιφέρειας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.).
Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). (CPV:[72253200-5]-Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 18.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (15.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά -courier σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 68, Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη, με την προϋπόθεση ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και έχουν πρωτοκολληθεί έως την 25η Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ., παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους την 25η Μαΐου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313 319142 για διαδικαστικά θέματα και στο τηλέφωνο 2313 319101 για τεχνικά θέματα.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Ανανέωση ετήσιας υποστήριξης εξυπηρετητών και συνοδευτικού εξοπλισμού" 193 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS