Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συνδιοργάνωση - φιλοξενία της “8ης Διεθνούς Συνάντησης για τον Τουρισμό του Δρόμου του Μεταξιού” του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Θεσσαλονίκη» (16/3/2018)

Η

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Στοχευμένη παρουσίαση τουριστικού προορισμού (Άξονας ΙΕ - Προγράμματος Τουριστικής Προβολής ΠΚΜ 2018). Συνδιοργάνωση - φιλοξενία της “8ης Διεθνούς Συνάντησης για τον Τουρισμό του Δρόμου του Μεταξιού” του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Θεσσαλονίκη» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. Προϋπολογισμός : 120.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (96.774,19€ άνευ ΦΠΑ). Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 11-4-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή διευκρίνισης διακήρυξης Συνέδριο Δρόμος του Μεταξιού 92 KB 
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συνδιοργάνωση - φιλοξενία της “8ης Διεθνούς Συνάντησης για τον Τουρισμό του Δρόμου του Μεταξιού” του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Θεσσαλονίκη» 728 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS