Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 621.210,24€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (23/2/2018)

«Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 621.210,24€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/3/2018 και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 2α Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες  της ΠΚΜ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
[30230000-0]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
[48900000-7]-Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
[48000000-8]-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
[30200000-1]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
[30000000-9]-Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές
[48620000-0]-Λειτουργικά συστήματα
[42418500-4]-Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού
[48700000-5]-Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού
[72212219-7]-Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης
[30232110-8]-Εκτυπωτές λέιζερ
[44523300-5]-Εξαρτήματα
[48332000-4]-Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού
[38520000-6]-Σαρωτές

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 621.210,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 500.976,00 €)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
2η Παροχή Διευκρινίσεων 352 KB 
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ 141 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 437812(10177) 1589 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακες Συμμόρφωσης 1738 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 39 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ 437812(10177) 134 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS