Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου:“Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2018-2019”, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (16/2/2018)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2018-2019”.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνουν:

Παροχή υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Επιτήρηση και δημόσιος έλεγχος παραγωγής οστρακοειδών - μίσθωση σκάφους έτους 2018-2019”
  •  Παραλαβή των δειγματοληπτών και του εξοπλισμού δειγματοληψίας από την έδρα της ΠΚΜ στις 07.00, με αυτοκίνητο του αναδόχου.
  • Μετάβαση στη μαρίνα Ν. Κρήνης και απόπλου τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.
  •  Μετάβαση στα σημεία δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρόγραμμα
  •  Συγκέντρωση των δειγμάτων των οστράκων ελεύθερης αλιείας που αλιεύτηκαν από οστρακαλιείς δύτες στα σημεία δειγματοληψίας, καθ΄ υπόδειξη του δειγματολήπτη υπαλλήλου της Υπηρεσίας
  • Ανέλκυση αρμαθιών οστρακοκαλλιέργειας από τα σημεία που θα υποδειχθούν από τον δειγματολήπτη υπάλληλο της Υπηρεσίας, απόθεση αυτών επί του καταστρώματος για τη διενέργεια δειγματοληψίας και επαναπόντισή τους στα αρχικά σημεία.
  •  Στάση σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον δειγματολήπτη υπάλληλο της Υπηρεσίας για να γίνει από αυτόν συλλογή δειγμάτων θαλασσίου ύδατος
  •  Επιστροφή στην μαρίνα Ν. Κρήνης το αργότερο στις 14.00 μ.μ., με την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών
  • Μεταφορά με αυτοκίνητο του αναδόχου των δειγμάτων στο κτηνιατρικό εργαστήριο Θεσσαλονίκης και στο εργαστήριο θαλάσσιων τοξικών μικροφυκών και αποβίβαση των δειγματοληπτών στην έδρα της ΠΚΜ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :[60653000-0]-Ενοικίαση πλοίων με πλήρωμα
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 1.846,78 ευρώ (1% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 229.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 184.677,42 €, ΦΠΑ : 44.322,58 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για τη μίσθωση σκάφους 544 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 90 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 158 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS