Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (20/7/2020)

Με την υπ΄άριθμ. 375276(8757)/16.7.2020 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περ/ντος ΜΕΘ,  επιβάλλουμε στην επιχείρηση ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. με έδρα Πηγών 33 Κηφισιά – Τ.Κ. 145 64 και υποκ/μα αυτής 26ης Οκτωβρίου 90 και Αριάδνης -Τ.Κ. 546 27 Θεσ/νικη, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5, τα άρθρα 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα και ειδικώς καθοριζόμενα με το άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1 στοιχείο (ii) της ΥΑ Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ1108/τ.Β΄/3.4.2019, το ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), διότι κατά την διενέργεια ελέγχου- δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της ΑΑΔΕ/Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ./Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσ/νικης/Υποδιεύθυνση Β΄-Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)/5ο Τμήμα ΚΟΕ Θεσσαλονίκης στις 14-11-2019 περί ώρα 18:30 σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων που βρίσκεται στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης λήφθηκε, μεταξύ άλλων, από δεξαμενή του εν λόγω πρατηρίου ένα δείγμα εις διπλούν Πετρελαίου Κίνησης από ποσότητα 1.219λίτρα. Σύμφωνα με την Έκθεση εξέτασης δείγματος και την Έκθεση Κατ΄έφεση εξέτασης δείγματος του ΓΧΚ αποτέλεσμα των οποίων είναι οριστικό,  γνωματεύτηκε ως δείγμα Πετρελαίου Κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία, διότι βρέθηκε να έχει σημείο ανάφλεξης 46,5O και 48,5O C αντίστοιχα, με αβεβαιότητα 2 οC,  αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 55ο C. Το δείγμα λόγω του χαμηλού σημείου ανάφλεξης χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από την κατανάλωση. Το επίδικο καύσιμο διακινήθηκε από την εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. –διυλιστήρια Καλοχωρίου- προς το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων με βυτιοφόρο όχημα. Το δείγμα βυτίου κατόπιν εξέτασής του από ΓΧΚ γνωματεύθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία, διότι βρέθηκε να έχει σημείο ανάφλεξης 51,5O C με αβεβαιότητα 2 ο C  αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 55ο C. Το δείγμα λόγω του χαμηλού σημείου ανάφλεξης χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από την κατανάλωση. Τέλος, το δείγμα δεξαμενής, του άρθρου 100 της αρ.91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄), των εγκαταστάσεων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ που βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης από την οποία φόρτωσε το εν λόγω βυτιοφόρο όχημα για λογαριασμό της εταιρίας πετρελαίων ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ και μετέφερε το υπό έλεγχο καύσιμο στο ως άνω πρατήριο, και που αντιστοιχεί στο κωδικό ταυτοποίησης φορτίου που αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής της εν λόγω εταιρίας και σχετίζεται με το επίδικο δείγμα πετρελαίου κίνησης και το αντίστοιχο δείγμα βυτιοφόρου, βρέθηκε ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με γνωμάτευση του ΓΧΚ.
Για όλα τα ανωτέρω  υπεύθυνη  για την παραπάνω μη κανονικότητα του επίδικου πετρελαίου κίνησης είναι η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ως κάτοχος αυτού.Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS