Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα - δικαιολογητικά κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών (10/4/2019)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                                                Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2019
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών με ΑΔΑ: ΡΩΙΖ465ΧΘΞ-ΨΓΥ

Απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα - δικαιολογητικά κατά τη δοκιµασία προσόντων
και συµπεριφοράς οδηγού άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών

Κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποχρεωτικά επιδεικνύονται στον εξεταστή τα ακόλουθα έγγραφα - δικαιολογητικά:

Α. Οδηγού

1. ∆ελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.)
2. Ταυτότητα ή διαβατήριο
3. Άδεια οδήγησης (πρωτότυπο έντυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων εάν έχει κατατεθεί το πρωτότυπο)
4. Βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης (σε περίπτωση που του έχει χορηγηθεί)

Β. Οχήµατος

1. Άδεια κυκλοφορίας
2. ∆ελτίο τεχνικού ελέγχου (∆.Τ.Ε.)
3. Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.)
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης
5. Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας
6. Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) παραχώρησης οχήµατος (σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο)

Γ. Συνοδευτικού οχήµατος, κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς δικύκλου

Πέραν της ισχύουσας άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας του οδηγού του συνοδευτικού οχήµατος, επιδεικνύονται:
1. Άδεια κυκλοφορίας
2. ∆.Τ.Ε.
3. Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.)
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης
5. Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας

 
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης


Δημήτριος Χ. Τζούλιας


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS