Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (11/7/2018)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./5365-1/10-07-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ομόρρυθμο εταιρία ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με έδρα στο 17ο χλμ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφια 1α και 1β του προαναφερθέντος νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 και ισχύει, πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συνολικά, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 26 Ιουνίου 2018 στο πρατήριο υγρών καυσίμων της προαναφερθείσης εταιρίας, διαπιστώθηκε ότι:
 

  1. στην αντλία υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) του πρατηρίου το ένα εκ των έξι ακροσωλήνιων, που παρέδιδαν υγρά καύσιμα στους καταναλωτές, το ακροσωλήνιο με α/α 5 με καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη 95 RON παρουσίασε αρνητική απόκλιση μείον μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (-0,7 %) κατ’ όγκο μεταξύ της πραγματικά παραδιδόμενης ποσότητας / όγκου και της τιμής όγκου που αναγράφονταν ότι παρέδιδε στο μετρητή της αντλίας και
  2. στην αντλία υγραερίου κίνησης του πρατηρίου το ένα εκ των δύο ακροσωλήνιων, που παρέδιδαν υγραέριο κίνησης στους καταναλωτές, το ακροσωλήνιο με α/α 1 παρουσίασε αρνητική απόκλιση μείον ένα κόμμα δέκα οκτώ τοις εκατό (-1,18 %) κατ’ όγκο μεταξύ της πραγματικά παραδιδόμενης ποσότητας / όγκου και της τιμής όγκου που αναγράφονταν ότι παρέδιδε στο μετρητή της αντλίας.
       Δηλαδή διαπιστώθηκε σφάλμα:
 
  1. στο μετρητή του ακροσωλήνιου βενζίνης αμόλυβδης, μείον μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (-0,7 %) κατ’ όγκο και
  2. στο μετρητή του ακροσωλήνιου υγραερίου κίνησης, μείον ένα κόμμα δέκα οκτώ τοις εκατό (-1,18 %) κατ’ όγκο.
              Οι ανωτέρω διαπιστωθείσες αρνητικές αποκλίσεις υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια σφάλματος των μετρητών καυσίμων για τροχοφόρα που καθορίζονται: 1) στο συν / πλην μηδέν κόμμα πέντε  τοις εκατό (±0,5 %) σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 5 της ΥΑ 91354/2017 για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) και 2) στο συν / πλην ένα τοις εκατό (±1,0 %) σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6 της ΥΑ 91354/2017 για τους ογκομετρητές υγραερίου και τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφια 1α και 1β του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 173/2013) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 148/2016) και ισχύει.


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS