Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση 2ης Επικαιροποίησης των Αποφάσεων ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 απο την Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (3/4/2018)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει για την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την οποία δημοσιοποιεί: 
 

  1. Επικαιροποιημένο Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 2.708 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 51.673.500,00 €.
  2. Επικαιροποιημένο Πίνακα δυνητικά δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 29 δυνητικά δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 540.500,00 €.
  3. Επικαιροποιημένο Πίνακα επιλαχόντων για τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 691 επιλαχόντες
  4.  Επικαιροποιημένο Πίνακα Απορριπτόμενων με 153 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.
Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του.
Οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται  ηλεκτρονικά  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.
Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσβάλει μόνο τα στοιχεία της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα) και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη με τις αρ 294263(1168)/14-07-2017 (ΑΔΑ:6Ψ9Θ7ΛΛ-14Α ΜΕ Θεσσαλονίκης), 294284(1169)/14-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΡΔ7ΛΛ-ΩΦ5 ΠΕ Ημαθίας), 294325(1170)/14-07-2017 (ΑΔΑ: 60Τ47ΛΛ-7ΝΥ ΠΕ Κιλκίς), 294366(1173)/14-07-2017 (ΑΔΑ: 75ΩΕ7ΛΛ-. 3ΡΤ ΠΕ Πέλλας), 294373(1174)/14-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΔΖ7ΛΛ-ΡΧ0 ΠΕ Πιερίας), 294341(1171)/14-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΘΘ7ΛΛ-6Ν5 ΠΕ Σερρών) και 294351(1172)/14-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΙ77ΛΛ-Ξ20 ΠΕ Χαλκιδικής) αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών των ΠΕ. Συνεπώς, ενστάσεις που θα υποβληθούν και θα αφορούν ποσό ενίσχυσης ή βαθμολογία που δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με προηγούμενες αναρτήσεις δεν θα εξεταστούν καθώς αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις.
Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των δυνητικά δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών τα οποία κατά περίπτωση αφορούν: 
    α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης. 
    β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας. 
    γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως       
         μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.  
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α. και β. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση. 
Για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση, την νομοθεσία και τους προαναφερόμενους πίνακες κατεβάστε το παρακάτω αρχείο ενώ για πληροφορίες επικοινωνίας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης στο αρμόδιο γραφείο στα τηλέφωνα :2313-330-340 ή 341 ή 342

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
2η Επικαιροποίηση των Αποφάσεων ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 3745 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS