Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Πρόσκλησης-Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολής Προτάσεων για Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Μέτρου 4.1 του Υ.Π.Α.Α.Τ. (7/2/2018)

Η Διεύθυνση καλεί όλους τους δυνητικά δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, πού πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις πού ορίζονται στην υπ' αριθμ. 13849/14-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) «Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 — 2020», να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης για τις δράσεις: 

4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων πού συμβάλλούν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
4.1.3. « Υλοποίηση επενδύσεων πού συμβάλλουν στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην προστασία τον περιβάλλοντος». 

Οι αιτήσεις στήριξης - φάκελοι υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που τους συνοδεύουν, υποβάλλονται πρώτα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και αργότερα σε φυσική μορφή σε 2 (δύο) αντίγραφα, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπού μονίμου κατοικίας τον υποψηφίου. 

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας είναι: 
Για την ηλεκτρονική υποβολή τούς στο ΠΣΚΕ: από 21-12-2017 μέχρι και τις 02-04-2018.
Για την φυσική υποβολή τους στις ΔΑΟΚ: 'Εως και 15 ημέρες μετά την ηλεκτρονική τούς υποβολή. 

'Οσες αιτήσεις δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά ή δεν προσκομιστούν σε φυσική μορφή εντός των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων δεν θα βαθμολογηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μαζί με την αίτηση στήριξης για την ένταξή τους στις ανώτέρω δράσεις, θα υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο συντάσσεται από κατάλληλο σύμβουλο-μελετητή γεωτεχνικής κατεύθυνσης (Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας), με μέγιστη διάρκεια υλοποίησής του τα τρία (3) έτη και με δέσμευση τήρησής για πέντε (5) έτη από την υλοποίησή του, των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν την συμμετοχή τους σε αυτές. 

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία μας: 
Στην έδρα μας: 26ης Οκτωβρίου 64 — Τ.Κ. 54627, Θεσ/νίκη (1ος όροφος, γραφεία 23 και 24)
Στα τηλέφωνα: 2313 330 340, 2313 330 345, 2313 330 346.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: D.tsimenidisgpkm.gον.gr 

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr καθώς και στην ιστοσελίδα Ενημέρωσης τον Αγρότη, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε.Θ. πρόσκλησης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για Σχέδια Βελτίωσης του Μέτρου 4.1 του Υ.Π.Α.Α.Τ. 515 KB 
Ανακοίνωση Περίληψης πρόσκλησης-εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για Σχέδια Βελτίωσης του Μέτρου 4.1 του Υ.Π.Α.Α.Τ. 784 KB 
Πρόσκληση Υ.Π.Α.Α.Τ. για Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Μέτρου 4.1 1438 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS