Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Δελτίο Τύπου για την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 3.4.4 Μεταποίηση Προιόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ΕΠΑΛ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 (3/10/2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ 3.4.4 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
                             TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καλεί
τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», ΕΠΑΛ 2014-2020 (ΑΔΑ:7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ)
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:
 
-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.
 
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
 
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 €
 
 Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 3.4.4 είναι:23-10-2017 και ώρα 12.00
 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 3.4.4 είναι:18-01-2018 και ώρα 14.00
 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ανωτέρω οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας  (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 2131501151 και από τα στελέχη της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα:2131501186, 2131501181 και 2131501160
 
 
                     Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Δελτίο Τύπου για την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 3.4.4 Μεταποίηση Προιόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ΕΠΑΛ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 26 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x