Αναζήτηση

Αρμοδιότητες Περιφέρειας

 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 863 KB 
 
 
Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιπεριφερειαρχών
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) 151 KB 
Ορισμός υπεύθυνων τομέων ευθύνης στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 78ΥΡ7ΛΛ-19Σ) 144 KB 
 
 
Ορισμός Προέδρου, Μελών και Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και εκλογή Τακτικών μελών αυτής 101 KB 
Ορισμός Προέδρου και Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 148 KB 
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 136 KB 
 
 
Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
& Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Τύπος Μέγεθος
31/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας – απόφαση 787584(6143)/13-12-2019 (ΦΕΚ 4931/τ.Β/31-12-2019)
205 KB 
24/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας – απόφαση οικ.759268(4394)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4781/τ.Β/24-12-2019)
205 KB 
17/12/2019 Τροποποίηση της οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» – απόφαση 731245(9779)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4643/τ.Β/17-12-2019)
Τροποποίηση της οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 731245(9779)/03-12-2019 (ΦΕΚ 4643/τ.Β/17-12-2019)
145 KB 
13/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών ΜΕ Θεσσαλονίκης – απόφαση 768391(10189)/09-12-2019 (ΦΕΚ 4590/τ.Β/13-12-2019)
126 KB 
3/12/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 735806(5479)/22-11-2019 (ΦΕΚ 4444/τ.Β/03-12-2019)
205 KB 
29/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας – απόφαση 723817(9638)/18-11-2019, ΦΕΚ 4382/τ.Β/29-11-2019
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 723817(9638)/18-11-2019, ΦΕΚ 4382/τ.Β/29-11-2019
117 KB 
29/11/2019 Τροποποίηση των υπ΄ αρίθμ. οικ.598929(8085)/25-9-2019 και οικ. 602161(8148)/25-9-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων – απόφαση 631220(8595)/07-11-2019 (ΦΕΚ 4339/τ.Β/29-11-2019)
149 KB 
28/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων – απόφαση 684176(9185)/31-10-2019 (ΦΕΚ 4303/τ.Β/28-11-2019)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 684176(9185)/31-10-2019 (ΦΕΚ 4303/τ.Β/28-11-2019)
153 KB 
15/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων – απόφαση οικ. 699857(9330)/08-11-2019 (ΦΕΚ 4175/τ.Β/15-11-2019)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ. 699857(9330)/08-11-2019 (ΦΕΚ 4175/τ.Β/15-11-2019)
162 KB 
12/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 688876(1208)/04-11-2019 (ΦΕΚ 4149/τ.Β/12-11-2019)
196 KB 
12/11/2019 H υπ΄αρίθμ. οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ: 6ΓΙ37ΛΛ-6ΝΑ) (ΦΕΚ 4133/τ.Β/12-11-2019)
H υπ΄αρίθμ. οικ.681758(9156)/31-10-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΙ37ΛΛ-6ΝΑ) (ΦΕΚ 4133/τ.Β/12-11-2019)
192 KB 
12/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ.677727(4188)/30-10-2019 (ΦΕΚ 4123/τ.Β/12-11-2019)
196 KB 
7/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων – απόφαση 662283(8949)/22-10-2019 (ΦΕΚ 4056/τ.Β/07-11-2019)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 662283(8949)/22-10-2019 (ΦΕΚ 4056/τ.Β/07-11-2019)
146 KB 
4/11/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της ΠΕ Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση 663859(2603)/23-10-2019 (ΦΕΚ 4014/τ.Β/04-11-2019)
205 KB 
25/10/2019 Τροποποίηση της οικ.598929(8085)/25-9-2019 απόφασης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ.637480(8673)/11-10-2019 (ΦΕΚ 3914/τ.Β/25-10-2019)
141 KB 
10/10/2019 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ.598788(8065)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3746/τ.Β/10-10-2019)
146 KB 
10/10/2019 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ απόφαση υπ΄ αριθμ. οικ.602161(8148)/25-9-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΛΥ7ΛΛ-Κ68) (ΦΕΚ 3745/τ.Β/10-10-2019)
217 KB 
4/10/2019 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – απόφαση οικ. 598929(8085)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3708/τ.Β/04-10-2019)
144 KB 
19/9/2019 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απόφαση 571569(7718)/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΔΞ7ΛΛ-Θ5Γ) (ΦΕΚ 3508/τ.Β/19-09-2019)
116 KB 
16/9/2019 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων Πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» απόφαση υπ΄ αριθμ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 (ΑΔΑ: 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3) (ΦΕΚ 3475/τ.Β/16-09-2019)
147 KB 
2/11/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων απόφαση οικ.29973(6698)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΤ7ΛΛ-26Κ), 3η τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης - απόφαση οικ. 529979(6699)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΔ7ΛΛ-ΝΟ8) (ΦΕΚ 4915/τ.Β/02-11-2018)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του «Σημείου Αναφοράς» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας κα Κοινωνικής Μέριμνας - απόφαση οικ.29973(6698)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΤ7ΛΛ-26Κ), 3η τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - απόφαση οικ. 529979(6699)/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΔ7ΛΛ-ΝΟ8) (ΦΕΚ 4915/τ.Β/02-11-2018)
157 KB 
20/6/2018 2η Τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης - απόφαση οικ.241583(3105)/17-05-2018, 2η Τροποποίηση της οικ. 30110(385)/27-01-2017 απόφασης - απόφαση οικ.241582(3104)/17-05-2018 (ΦΕΚ 2323/τ.Β/20-06-2018)
2η Τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - απόφαση οικ.241583(3105)/17-05-2018, 2η Τροποποίηση της οικ. 30110(385)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - απόφαση οικ.241582(3104)/17-05-2018 (ΦΕΚ 2323/τ.Β/20-06-2018)
157 KB 
14/5/2018 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης» – απόφαση 223928(2895)/09-05-2018 (ΦΕΚ 1662/τ.Β/14-05-2018)
165 KB 
2/5/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και αλληλεγγύης - απόφαση 183515(2482)/16-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΖ07ΛΛ-8Δ1), ΦΕΚ 1501/τ.Β/02-05-2018
166 KB 
27/4/2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 183528(2484)/16-04-2018 (ΑΔΑ:6ΚΜ37ΛΛ-ΙΧΝ), απόφαση 183523(2483)/16-04-2018 (ΑΔΑ:6ΓΜΠ7ΛΛ-Γ91) (ΦΕΚ 1478/τ.Β/27-04-2018)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στην Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας - απόφαση 183528(2484)/16-04-2018 (ΑΔΑ:6ΚΜ37ΛΛ-ΙΧΝ)Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών - απόφαση 183523(2483)/16-04-2018 (ΑΔΑ:6ΓΜΠ7ΛΛ-Γ91) (ΦΕΚ 1478/τ.Β/27-04-2018)
150 KB 
16/3/2018 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων απόφαση 110263(1569)/05-03-2018 (ΦΕΚ 929/τ.Β/16-03-2018)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» σε Προϊσταμένους υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - απόφαση 110263(1569)/05-03-2018 (ΦΕΚ 929/τ.Β/16-03-2018)
177 KB 
8/2/2018 Τροποποίηση της οικ. 30158(388)/27-01-2017 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 30672(393)/17-01-2018 (ΦΕΚ 364/τ.Β/08-02-2018)
173 KB 
15/12/2017 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων – απόφαση οικ.516661(3003)/06-12-2017 (ΦΕΚ 4436/τ.Β/ 15-12-2017)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Πιερίας και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής – απόφαση οικ.516661(3003)/06-12-2017 (ΦΕΚ 4436/τ.Β/ 15-12-2017)
118 KB 
20/10/2017 Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ 221857(3593)02-06-2017 απόφασης - απόφαση 430515(6385)/31-08-2017 (ΦΕΚ 3709/τ.Β/20-10-2017)
Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ 221857(3593)02-06-2017 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» - απόφαση 430515(6385)/31-08-2017 (ΦΕΚ 3709/τ.Β/20-10-2017)
130 KB 
13/10/2017 Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας» - απόφαση 370307(2917)/07-09-2017 (ΦΕΚ 3626/τ.Β/13-10-2017)
211 KB 
<< < 1 2 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS