Αναζήτηση

Αρμοδιότητες Περιφέρειας

 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 863 KB 
 
 
Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη
& Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας» - απόφαση 336901/(3038)/11-08-2017 (ΦΕΚ 2974τ.Β/30-08-2017) 210 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής» σε Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 01.α/(488)/14-07-2017 (ΦΕΚ 2664τ.Β/31-07-2017) 154 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας» σε Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 288560/(2368)/12-07-2017 (ΦΕΚ 2646τ.Β/28-07-2017) 163 KB 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30140(386)/27-01-2017 απόφασης (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας), απόφαση 287381/(4573)/10-07-2017 (ΦΕΚ 2640τ.Β/28-07-2017) 174 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Σερρών» σε προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 280631/(734)/07-07-2017 (ΦΕΚ 2625τ.Β/27-07-2017) 155 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» σε προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - απόφαση 277723/(4429)/06-07-2017
& Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού» - απόφαση 277726(4430)/06-07-2017 (ΦΕΚ 2539τ.Β/21-07-2017)
171 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Σερρών» - απόφαση 280614/(733)/07-07-2017 (ΦΕΚ 2516τ.Β/20-07-2017) 223 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» - απόφαση 274494/(4370)/05-07-2017 (ΦΕΚ 2504τ.Β/20-07-2017) 174 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής» - απόφαση 01.α/(449)/23-06-2017 (ΦΕΚ 2348τ.Β/11-07-2017) 223 KB 
Τροποποίηση αποφάσεων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 2187/τ.Β/27-06-2017) 169 KB 
Τροποποίηση απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2172/τ.Β/26-06-2017) 167 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», (ΦΕΚ 2137/τ.Β/22-06-2017) 152 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2136/τ.Β/22-06-2017) 202 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» (ΦΕΚ 2101/τ.Β/19-06-2017) 170 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» (ΦΕΚ 2091/τ.Β/19-06-2017) 156 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξης και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 516/τ.Β/21-02-2017) 171 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30149(387)/27-01-2017
& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Οργανικών Μονάδων της ΠΚΜ και παροχή εξουσιoδότησης υπογραφής (γενικές αρμοδιότητες) - απόφαση 30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/τ.Β/10-02-2017)
152 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30140(386)/27-01-2017
& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Αυτοτελών Υπηρεσιών της ΠΚΜ και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής - απόφαση 30201(393)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/τ.Β/08-02-2017)
159 KB 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 322/τ.Β/07-02-2017) 158 KB 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΦΕΚ 229/τ.Β/01-02-2017) 152 KB 
 
 
Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιπεριφερειαρχών
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 102 τεύχος ΥΟΔΔ/06-03-2017) 123 KB 
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 321/21-06-2016) 111 KB 
 
Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2017Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή ΕνότηταΕνημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, 54110, τηλ. 2313 319693,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x